Dizaino apsaugos reikalavimai

Vienas pagrindinių reikalavimų dizainui – tai estetinių savybių buvimas. Jei gaminio vaizdo savybes lemia tik jo techninė funkcija, tokio gaminio dizainas yra neregistruotinas. Šis bei kiti reikalavimai dizainui yra pateikti Įstatymo 9 straipsnyje.

 

Valstybinio patentų biuro ekspertai atlieka dizaino ekspertizę pagal nustatytus kriterijus ir neatitikimo atveju gali atsisakyti įregistruoti dizainą. Jei pareiškėjas nesutinka su priimtu sprendimu, jis gali pateikti prieštaravimus ir pareikalauti, kad būtų atlikta pakartotinė ekspertizė. Jei ekspertas nepakeičia nuomonės, tokiu atveju galima kreiptis į Valstybinio patentų biuro Apeliacinį skyrių, po to – į teismą.     

 

Reikėtų atkreipti dėmesį į kitus du labai svarbius reikalavimus – tai dizaino naujumas ir jo individualios savybės. Valstybinio patentų biuro ekspertizė pagal šiuos du kriterijus neatliekama ir šių kriterijų neatitinkantis dizainas bus įregistruotas. Tačiau vėliau tai gali sudaryti pagrindą tretiesiems asmenims paduoti protestą prieš tokio dizaino registraciją (per tris mėnesius nuo dizaino paskelbimo), inicijuoti teisminį ginčą dėl registracijos pripažinimo negaliojančia, arba dizaino savininkas gali netekti galimybės realizuoti savo išimtines teises pateikus ieškinį dėl kitų asmenų pažeistų teisių į dizainą.

 

 

Naujumas

 

Dizainas yra naujas, jeigu Europos Bendrijoje, įskaitant ir Lietuvą, joks kitas tapatus dizainas iki paraiškos padavimo datos, o kai prašoma prioriteto, iki prioriteto datos nebuvo prieinamas visuomenei. Europos dizainui taip pat yra taikomi reikalavimai dėl naujumo Europos Bendrijos teritorijoje.

 

Naujumui turi įtakos kitiems asmenims priklausantis dizainas, būtent paskelbtos paraiškos ir registracijos, taip pat neįregistruotas dizainas. Norint nustatyti, ar dizainas pasižymi naujumu, rekomenduojama atlikti paiešką nacionalinėje bei Europos dizainų sistemose, o taip pat ištirti rinką, išanalizuoti atitinkamą literatūrą bei kitus informacijos šaltinius.

 

Neretai pasitaiko atvejų, kai pats pareiškėjas pažeidžia dizaino naujumo kriterijų. Pavyzdžiui, anksčiau nei likus 1 metams iki paraiškos padavimo datos pristato savo gaminį parodoje Lietuvoje ar kitoje šalyje, jei parodoje dalyvavę dalyviai ar lankytojai buvo tokių gaminių gamintojai ar vartotojai Lietuvoje. Naujumo kriterijaus pažeidimu bus laikoma, jei anksčiau nei likus 1 metams iki paraiškos padavimo datos pasiūlysite savo gaminį vartotojams. 1 metų laikotarpis buvo nustatytas tam, kad būsimas pareiškėjas turėtų laiko iki paraiškos padavimo pagaminti gaminį, atlikti paklausos analizę ir nuspręsti, ar verta įgyti išimtines teises į gaminio dizainą.

 

 

Individualios dizaino savybės

 

„Dizainas laikomas turinčiu individualių savybių, jeigu informuotam vartotojui sudarytas bendras dizaino įspūdis skiriasi nuo bet kokio kito dizaino, kuris tapo visuomenei prieinamas iki paraiškos padavimo datos, o kai prašoma  prioriteto, –  iki prioriteto datos, jam sudaryto bendro įspūdžio. Vertinant individualias dizaino savybes, atsižvelgiama į dizainerio laisvę  kuriant dizainą“ (Įstatymo 6 straipsnis).

COPYRIGHT © 2021"Brainera". visos teisės saugomos