Teritorija

Lietuva

 

Dizaino apsauga Lietuvoje gali būti įgyta pagal dvi arba vieną iš dviejų nurodytų sistemų:

 

  • nacionalinę
  • Europos Bendrijos sistemą.

 

Nacionalinė sistema suteikia apsaugą tik vienoje konkrečioje šalyje.

 

Išimtinės teisės į Bendrijos dizainą galioja visoje Europos Sąjungos teritorijoje vienu metu, jokių papildomų veiksmų kiekvienoje Europos Sąjungos šalyje atlikti nereikia. Vienas iš šios sistemos privalumų – tai palyginus nedidelės dizaino registravimo iš karto visose Europos Sąjungos šalyse išlaidos.   

 

Bendrijos dizaino sistema palyginus nauja – pirmosios paraiškos buvo pateiktos 2003 m. balandžio 1d., o tų pačių metų pabaigoje jų buvo paduota jau apie 40 000.

 

Iki 2004 m. gegužės 1 d. Lietuvoje galiojo tik nacionalinė dizaino registravimo ir apsaugos sistema. Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare, mūsų šalyje saugomas ir Bendrijos dizainas.

 

Bendrijos dizainai, kuriems paraiškos buvo paduotos iki 2004 m. gegužės 1 d., buvo automatiškai išplėsti į Lietuvą. Automatiškai išplėstas Bendrijos dizainas negali būti pripažintas negaliojančiu dėl esamų ankstesnių teisių į dizainą Lietuvoje.  Pavyzdžiui, Bendrijos dizaino, kuriam paraiška buvo paduota iki nurodytos datos, naujumas laikomas nepažeistu ankstesnio naudojimo Lietuvoje. Atliekant dizaino naujumo patikrinimą toms paraiškoms, kurios buvo paduotos po nurodytos datos, jau atsižvelgiama į kitas ankstesnes dizaino registracijas arba ankstesnį dizaino naudojimą Lietuvoje.

 

Ankstesnių teisių savininkai Lietuvoje negali reikalauti pripažinti Bendrijos dizainą negaliojančiu, jeigu jo paraiška buvo paduota į Europos Bendrijos biurą (OHIM) iki 2004 m. gegužės 1d. Tačiau tokie savininkai turi teisę drausti naudoti Bendrijos dizainą Lietuvoje.

 

Dizaino koncepcija ir apsaugos principai pagal abi sistemas iš esmės yra panašūs. Tačiau egzistuoja ir kai kurie skirtumai. Pagrindiniai, pvz., yra susiję su teritoriniais apsaugos galiojimo apribojimais.

 

Pavyzdžiui, vienoje nacionalinėje paraiškoje gali būti nurodyta iki 10 dizaino pavyzdžių. Tokio kiekybinio apribojimo nėra nustatyta, kai paduodama sudėtinė paraiška Bendrijos dizainui įregistruoti, jeigu visi dizainai vienoje paraiškoje priklauso tai pačiai klasei pagal Lokarno klasifikaciją. Registruojant Bendrijos dizainą, vienoje paraiškoje vidutiniškai nurodomi daugiau nei 6 dizaino pavyzdžiai.

 

Dar vienas skirtumas susijęs su paskelbimu. Pagal nacionalinį įstatymą dizainas publikuojamas iš karto po jo registracijos. Po to, skiriamas tam tikras laiko terminas užprotestavimui. Bendrijos dizaino atveju protesto padavimo terminas nėra nustatytas, tokio dizaino registraciją galima užprotestuoti tik teisme. Paskelbimas pareiškėjo prašymu gali būti atidėtas, tačiau ne daugiau kaip 30 mėnesių. Pareiškėjas gali netgi paprašyti visiškai neskelbti – tokiu atveju dizaino registracija galios 30 mėnesių.

 

 

Kitos šalys

 

Beveik visos Europos bei kitose pasaulio šalyse yra įdiegtos nacionalinės registravimo sistemos. Be jų, egzistuoja ir tarptautinė dizaino registravimo sistema pagal Hagos sutartį, kurios narėmis yra kai kurios Europos Bendrijos šalys, Rusija ir kitos šalys. Nors Lietuva nėra šios Sutarties narė, tačiau Lietuvos pareiškėjai, siekiantys įgyti teises į dizainą kitose šalyse, privalo atsižvelgti į kitų turimas dizaino teises, įgytas remiantis šios sutarties nuostatomis.   

COPYRIGHT © 2021"Brainera". visos teisės saugomos