Įstatymai

Pagrindinis Lietuvoje galiojantis įstatymas, kuris nustato išradimų registravimo ir apsaugos tvarką – tai Lietuvos Respublikos Patentų įstatymas. Paskutiniai įstatymo pakeitimai atlikti 2005 m. birželio 30 d.

 

Be to, verta paminėti, kad nuo 2005 m. kovo 20 d. įsigaliojo LR Ūkio ministerijos įsakymas „dėl finansinės paramos teikimo išlaidoms, susijusioms su išradimo patento gavimu, kompensuoti taisyklių patvirtinimo“ (plačiau „Įsakymo tekstas“).

 

Kadangi Lietuva yra tarptautinių sutarčių narė, nacionaliniams pareiškėjams kitose šalyse yra taikoma supaprastinta išradimų patentavimo procedūra, o kitų šalių pareiškėjai turi galimybę gauti patento apsaugą Lietuvoje. Galioja šios sutartys:

 

  • Patentinės kooperacijos sutartis (PCT), kurios nare Lietuva yra nuo 1994 m. liepos 5 d.;
  • Europos patentų konvencijа (EPC), kurios nare Lietuva tapo 2004 m. gruodžio 1d.

 

Iki 2004 m. tarp Europos patentų organizacijos ir Lietuvos galiojo susitarimas, pagal kurį Europos patentams buvo suteikiamas teritorinis išplėtimas į Lietuvą. 2004 m. Lietuva tapo Europos patentų konvencijos 30-ąją nare (Latvija – 31-ąja nare 2005 metais). Nacionaliniame įstatyme su neseniai atliktais pakeitimais pateikiamos nuostatos, kurios reglamentuoja Europos patento paraiškos padavimo per Lietuvos Valstybinį patentų biurą procedūrą, Europos patento įsigaliojimą Lietuvoje, Europos patento ar jo paraiškos pakeitimo nacionaliniu patentu ar paraiška procedūrą, PCT patento, kai Lietuva yra nurodyta kaip pasirinktoji šalis, ir Europos patento tarpusavio sąsają. Be to, po padarytų pakeitimų pasipildė nepatentuojamų išradimų sąrašas (plačiau skyriuje „Nepatentuojami išradimai“).         

 

Be nurodytų sutarčių Lietuva taip pat yra kitų tarptautinių organizacijų ir susitarimų, susijusių su išradimų apsauga, narė:

 

  • Pasaulinės intelektualinės nuosavybės organizacijos (WIPO);
  • Paryžiaus konvencijos dėl pramoninės nuosavybės apsaugos (the Paris Convention);
  • Budapešto sutarties dėl tarptautinės mikroorganizmų deponavimo pripažinimo procedūros patentavimo reikmėms (the Budapest Agreement on the International Recognition of Micro-Organisms Depositing for Patent Procedure Purposes);
  • Sutarties dėl intelektualinės nuosavybės teisių prekyboje aspektų (TRIPS).
COPYRIGHT © 2021"Brainera". visos teisės saugomos